telefón:
+421 911 810 001
email
eGov-Obstarávania verejný portál pre zverejňovanie zákaziek  

Obchodné podmienky pre používanie služby eGov-Obstarávania

1. Zmluvné strany

„Používateľ”: právnická osoba, najmä územná samospráva (obec, mesto, samosprávny kraj), organizácia zriadená územnou samoprávou, iná inštitúcia alebo obchodná spoločnosť, alebo fyzická osoba, ktorá sama alebo prostredníctvom oprávnenej osoby registráciou na tomto portáli eGov-Obstarávania súhlasila s týmito Obchodnými podmienkami pre používanie služby eGov-Obstarávania, ako aj každá fyzická osoba, ktorú Používateľ poveril svojim zastupovaním na portáli.

„Používateľ-fyzická osoba“: fyzická osoba, ktorá je Používateľom.

„Prevádzkovateľ": eGov Systems spol. s r.o., Brigádnická 27, 841 10 Bratislava, IČO: 35 827 521, DIČ: 2020225493, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vl.č. 25658/B

„Návštevník": fyzická osoba, ktorá sa prostredníctvom siete Internet a prehliadača oboznamuje s obsahom portálu alebo jeho stránok, najmä stránok obsahujúcich zverejnené verejné obstarávania Používateľov, ako aj fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom vzdialeného prístupu sprístupňuje obsah portálu a jeho stránok tretím osobám na ďalšie využitie a spracovanie (najmä roboty).

2. Všeobecné ustanovenia a pojmy

 1. Svojou registráciou na portáli eGov-Obstarávania Používateľ vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami a zároveň dáva súhlas so spracovaním svojich údajov a údajov ním poverených fyzických osôb nevyhnutných na plnenie zmluvy prostredníctvom elektronického systému Prevádzkovateľom služby. Používateľ prehlasuje, že je splnomocnený poverenými fyzickými osobami k vyjadreniu takéhoto súhlasu v ich mene.
 2. Tieto Obchodné podmienky sa registráciou Používateľa na portáli stávajú zmluvou o poskytovaní služby medzi Používateľom a Prevádzkovateľom uzatvorenou na diaľku (ďalej len “zmluva”) a slúžia aj na rýchle a priame oboznámenie sa Používateľov a Návštevníkov portálu s právami a povinnosťami pri využívaní portálu. Používateľ sa zaväzuje do 14 dní od registrácie uzatvoriť s Prevádzkovateľom písomnú zmluvu, ktorá upresní podmienky poskytovania služby a cenu (ďalej len „písomná zmluva“), alebo v rovnakej lehote požiadať Prevádzkovateľa o zrušenie registrácie.

3. Účel a predmet zmluvy

 1. Účelom zmluvy je oprávnenie Používateľa na využívanie portálu eGov-Obstarávania (v ďalšom len „Portál“) na zverejňovanie dokumentov týkajúcich sa zadávania zákaziek Používateľa.
 2. Predmetom zmluvy je záväzok Prevádzkovateľa spravovať a prevádzkovať portál eGov-Obstarávania, ktorého obsahom a funkčnosťou je poskytovanie služby zverejňovania dokumentov týkajúcich sa zadávania zákaziek tak, aby bol naplnený účel zmluvy, a súčasne záväzok Používateľa uhradiť mu za túto službu všetky poplatky podľa aktuálneho cenníka a riadiť sa podľa tejto zmluvy, obchodných podmienok a dobrých mravov.

4. Práva a povinnosti Používateľa

 1. Za účelom oboznámenia sa so službou a jej funkčnosťou má Používateľ právo bezplatne a nezáväzne používať službu eGov-Obstarávania prvých 7 (slovom sedem) dní odo dňa registrácie. Počas tejto lehoty je Používateľ oprávnený kedykoľvek požiadať Prevádzkovateľa o zrušenie registrácie.
 2. Používateľ má právo na využívanie služby eGov-Obstarávania za predpokladu dodržiavania Obchodných podmienok služby, všeobecne záväzných predpisov a dobrých mravov.
 3. Používateľ má právo vypovedať zmluvu zaslaním písomnej výpovede podľa pravidiel uvedených v písomnej zmluve a nižšie v týchto Obchodných podmienkach.
 4. Používateľ je povinný uhradiť všetky poplatky podľa aktuálneho cenníka. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodli inak, platí Používateľ poplatok vždy na začiatku kalendárneho štvrťroka používania služby na základe faktúry Prevádzkovateľa.
 5. Používateľ-fyzická osoba je povinný zvoliť si také prihlasovacie heslo aby nebolo jednoducho odvoditeľné z ich iných údajov dostupných údajov. Tiež je povinný svoje prihlasovacie údaje (prihlasovacie meno a heslo) udržiavať v tajnosti, ako aj zabezpečiť, aby neboli sprístupnené inej (nepovolanej) osobe. Najmä je zakázané poskytnúť svoje prihlasovacie údaje iným osobám ako je samotný Používateľ-fyzická osoba.
 6. Používateľ je povinný zabezpečiť, aby ním zverejňované a spravované údaje boli správne, pravdivé a aby ich obsah spĺňal podmienky všeobecne záväzných predpisov, najmä zákona o ochrane osobných údajov a zákona o verejnom obstarávaní.
 7. Používateľ je povinný v prípade podozrenia zneužitia prihlasovacích údajov bezodkladne zmeniť prihlasovacie heslo, zablokovať alebo zrušiť konkrétny používateľský účet, prípadne prijať iné opatrenia vrátane požiadania Prevádzkovateľa o súčinnosť tak, aby bol znemožnený neoprávnený prístup k ním spravovaným údajom.

5. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ je povinný vynaložiť maximálne úsilie na zabezpečenie nepretržitej správnej funkčnosti a dostupnosti portálu eGov-Obstarávania.
 2. Prevádzkovateľ je povinný v primeranej lehote riešiť dotazy a pripomienky Návštevníkov portálu a Používateľa, najmä v súvislosti s funkčnosťou portálu, zrozumiteľnosťou návodov, informácií vrátane týchto Obchodných podmienok. O spôsobe riešenia je Prevádzkovateľ povinný odosielateľa pripomienky alebo verejnosť informovať v lehote a spôsobom primeraným závažnosti problému a jeho riešenia, vrátane zmien návodov, informácií a týchto Obchodných podmienok.
 3. Prevádzkovateľ má v prípade neplnenia povinností zo strany Používateľa právo na odstúpenie od zmluvy podľa podmienok uvedených v týchto Obchodných podmienkach a v písomnej zmluve. V prípade hrubého porušenia Obchodných podmienok alebo všeobecne záväzných predpisov je Prevádzkovateľ oprávnený okamžite zablokovať prístup Používateľa k funkčnosti portálu a prestať zverejňovať dokumenty Používateľa.
 4. Prevádzkovateľ má právo upraviť Obchodné podmienky a cenník a tieto je následne povinný zverejniť na dostupnom (obvyklom) mieste na stránkach služby. Pokračovaním v používaní služieb vyjadruje Používateľ svoj súhlas s novými Obchodnými podmienkami služby a cenníkom.

6. Platobné podmienky

 1. Zúčtovacím obdobím platieb za poskytované služby je kalendárny štvrťrok. Používateľ je oprávnený zvoliť si ako zúčtovacie obdobie kalendárny rok.
 2. Používateľ je povinný platiť poplatky podľa aktuálneho cenníka za poskytované služby počínajúc dňom nasledujúcim po skúšobnej lehote podľa čl. 4 ods. 1.
 3. Faktúru na úhradu poplatkov zašle Prevádzkovateľ Používateľovi najneskôr na začiatku zúčtovacieho obdobia. Doba splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa vystavenia (v prípade kalendárneho roka ako zúčtovacieho obdobia najmenej 45 dní).
 4. Za zúčtovacie obdobie, v ktorom sa Používateľ registroval, uhradí Používateľ alikvótnu časť poplatku prepočítanú na kalendárne dni.

7. Dodacie podmienky

 1. Služby sú poskytované on-line prostredníctvom siete Internet s prístupom cez počítač alebo iné zariadenie. Prevádzkovateľ služby vyvíja nepretržite maximálne úsilie, aby jeho servery boli prístupné prostredníctvom siete Internet a funkčné nepretržite a aby aplikácie fungovali podľa zverejnených popisov a v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami. Prevádzkovateľ služby nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené neprístupnosťou alebo výpadkom siete Internet, mobilnej telekomunikačnej siete alebo ktoréhokoľvek počítača alebo aplikácie podieľajúcich sa na zabezpečení služby. Prevádzkovateľ služby vyvinie maximálne úsilie, aby akékoľvek chyby a problémy súvisiace výpadkom siete Internet, nefunkčnosťou alebo chybnou funkčnosťou počítačov a aplikácii boli odstránené v čo najkratšom čase a aby chybné alebo neúplné transakcie boli dokončené alebo opravené manuálne. Používateľ sa zaväzuje v tomto Prevádzkovateľovi poskytnúť súčinnosť.
 2. Prevádzkovateľ služby nezodpovedá za žiadne škody priame či nepriame, ktoré môžu Používateľovi alebo tretím osobám vzniknúť v súvislosti s používaním služieb eGov-Obstarávania, najmä nezodpovedá za nesprávne alebo oneskorené informácie o zverejneniach zákaziek.

8. Právo Používateľa odstúpiť od zmluvy

 1. Používateľ môže zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou doručenou Prevázkovateľovi. Výpovedná lehota je tri celé kalendárne mesiace nasledujúce po dni, keď bola výpoveď doručená. Platnosť zmluvy sa končí uplynutím výpovednej lehoty.
 2. Odsek 1 tohto článku sa použije aj na výpoveď zo strany Prevádzkovateľa.
 3. Počas plynutia výpovednej lehoty je Používateľ povinný stiahnuť z portálu všetky zverejnené informácie a dokumenty tak, aby najneskôr po uplynutí výpovednej lehoty a zablokovaní účtu bol schopný plniť si svoje zákonné povinnosti.
 4. Po ukončení platnosti zmluvy bude Používateľský účet zablokovaný a všetky zverejňované údaje zneprístupnené, údaje budú v systéme evidované po dobu stanovenú príslušnými všeobecne záväznými nariadeniami, najmenej však jeden rok.
 5. Používateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa Prevádzkovateľ dopustil podstatného porušenia svojich zmluvných povinností.
 6. Odstúpenie podľa tohto článku sa nijako nedotýka nárokov na náhradu škody Prevádzkovateľovi alebo iných finančných záväzkov Používateľa (napr. záväzku zaplatiť za poskytnutie služby).

9. Reklamačné podmienky, hlásenia chýb a námetov

 1. Nesprávnu funkčnosť systému alebo prevádzkové poruchy, ako chyby aplikácie a námety na jej zlepšenie môže Používateľ a Návštevníci zaslať Prevádzkovateľovi služby vrátane všetkých relevantných podkladov a informácií.
 2. Nefunkčnosť alebo chyby siete mobilného operátora alebo siete Internet môže Používateľ reklamovať u svojho poskytovateľa príslušnej služby.
 3. Vzhľadom na on-line charakter služby reklamáciou nevzniká nárok na náhradu akejkoľvek škody priamej či nepriamej, ako ani na opakované poskytnutie príslušnej služby.

10. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 3. 9. 2013.

 

Kontakt
eGov Systems spol. s r.o.
Brigádnická 27
841 08 Bratislava
 
telefón: +421 911 810 001
email:
www.eGovSystems.sk
gray-logo
eGov-Obstarávania |
eGov-Obstarávania je služba umožňujúca rýchle a jednoduché zverejnenie zákaziek vo verejných obstarávaniach. Obce, školy a iné právnické osoby môžu efektívne využívať svoj profil verejného obstarávateľa, ktorý sa zobrazí na portáli, no ľahko môže byť zabudovaný aj na ich webové sídlo.